Przetargi

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Skotniki - Wacławów - Brzezie

Przetargi


Aleksandrów, dnia 16.09.2008r.

OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Zawiadomienie o wyborze oferty - GOPS

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze oferty
.

Przetarg - Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Przetargi
Ogłoszenie


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie ogłasza przetarg na zadanie pod tytułem'' Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Szkole Podstawowej w Skotnikach, Aleksandrowie, Dąbrowie nad Czarną i Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną w roku szkolnym 2008/2009. ''

Ogłoszenie o zamówieniu.

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: Dożywianie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów .

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Przetargi

Aleksandrów,dnia 17.07.2008 r.

GOPS 222/1/2008


Z A W I A D O M I E N I E

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Skotniki - Józefów Nowy

Przetargi

Aleksandrów, dnia 12.05.2008 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 667 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 63 i 897 w miejscowości Skotniki – Józefów Nowy”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofety - finansowanie modernizacji drogi Janikowice.

Przetargi

Aleksandrów dn. 18-04-2008r.


ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 350.000,00 PLN na finansowanie kosztów modernizacji drogi gminnej Janikowice została wybrana oferta wykonawcy:

Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi na odcinku Skotniki-Józefów Nowy.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 15.04.2008 r.

 

OGŁOSZENIE


GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

Unieważnienie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Dąbrówce.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 25.02.2008 r.


INFORMACJA

DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/2/2008


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznych na zadanie pn. „ Budowa sieci wodociągowej PCV ø110 o dł. 2090,50 m z przyłączami PE ø 40/32 – 10 szt. o dł. 303,50 m w miejscowości Dąbrówkazostaje unieważnione.

Ogłoszenie o przetargu - budowa sieci wodociągowej.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 19.02.2008 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 10.12.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 na:–„REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW od km 0+000 do km 1+859.45 ORAZ POPRAWA PODBUDOWY DROGI GMINNEJ JANIKOWICE od km 0+000 do km 1+200,00 GMINA ALEKSANDRÓW

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §15 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetargi

Aleksandrów dnia 20 listopada 2007r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14 tys EURO.Dostawca XML