Przetargi

Przetarg na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów

Przetargi

Aleksandrów, dnia 31.10.2007 r.


OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

Unieważnienie przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 26.10.2007 r.


INFORMACJA

DO POSTĘPOWANIA Znak: 2222/5/2007


Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonegopowyżej 14.000 euro, ale nie przekraczający kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznychna –„REMONT DROGI GMINNEJ JANIKOWICE – MARIANÓW GMINA ALEKSANDRÓW od km 0+000 do km 1+859,45” zostaje unieważnione.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów ,dnia 16.10.2007r


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Aleksandrowie informuje , iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro, ale nie przekraczająca kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych na:

Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Janikowice - Marianów.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 26.09.2007 r.


OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego.

Przetargi

Aleksandrów dn.14.09.2007r.


O G Ł O S Z E N I E

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 10.09.2007 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8  na:
„ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, przebudowa kotłowni w budynku Urzędu
Gminy, budowa oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w miejscowości Aleksandrów ”

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/21/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIII/83/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/33/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/23/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr V/31/99 z dnia 16 lutego 1999 roku

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr IV/22/2007 z dnia 16 marca 2007 roku

ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Aleksandrów :

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 , art.39 ust.1 , art.40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 , poz. 2108) Wójt Gminy Aleksandrów wykonując :

  • Uchwałę Rady Gminy w Aleksandrowie Nr VI/32/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 roku

ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Aleksandrów :

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 03.08.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO, ale nie przekraczający kwoty określonej w przepisach wydanych na podsawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówiń publicznych na:„Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+ 0,000 do km 1 + 724 w granicach istniejącego pasa drogowego w ciągu działki 150/1 i 150/2 w miejscowości Ostrów”

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 27.07.2007 r.

OGŁOSZENIE

GMINA ALEKSANDRÓW

26 -337 ALEKSANDRÓW

WOJ. ŁÓDZKIE POW. PIOTRKOWSKI

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Aleksandrów, dnia 23.07.2007 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.1163 ze zm.) Urząd Gminy w Aleksandrowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 14.000 euro na:
opracowanie dokumentacji projektowej na: „
Budowa sceny widowiskowej i boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie oraz adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę środowiskową w Aleksandrowie”

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej położonej w obrębie wsi CIECHOMIN gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi ALEKSANDRóW gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Ogłoszenie o przetargu.

Przetargi

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy w Aleksandrowie k/Opoczna woj. łódzkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolno-leśnej położonej w obrębie wsi BOROWIEC gmina Aleksandrów stanowiącej własność komunalną gminy Aleksandrów.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zatwierdzonym Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Aleksandrowie Nr XV/53/86 z dnia 29.XII. 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Piotrkowskiego Nr 2 z 1987 r. – z późn. zm.), który zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 roku) utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 roku , przedmiotowa działka zlokalizowana była w terenach rolno-leśnych .

Dostawca XML