Przetargi

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi
Aleksandrów, dnia 13.11.2006 r.
OGŁOSZENIE
GMINA ALEKSANDRóW
26 -337 ALEKSANDRóW
WOJ. ŁóDZKIE POW. PIOTRKOWSKI
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60.000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZAJĄCA KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMóWIŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi
OGŁOSZENIE
Gmina Aleksandrów
26-337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski
ogłasza przetarg nieoganiczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:
Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110 o długości 800 mb. i 3 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 161 mb

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetargi

  OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Aleksandrowie
26 -337 Aleksandrów woj. łódzkie pow. piotrkowski

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na zadanie:

Wybrana oferta

Przetargi

 

Urząd Gminy w Aleksandrowie

 uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO z dnia 14.02.2006 r. na wybór wykonawcy realizacji inwestycji: Budowa sieci wodociągowej PCV Ø160 o długości 2887 mb i 9 szt. przyłączy PE Ø 40 o długości 189 mb miejscowości Wacławów – Brzezie wybrana została oferta wykonawcy:

Ogłoszenie o przetargu

Przetargi

 

14.02.2005 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Aleksandrów
woj. łódzkie pow. piotrkowski
Dostawca XML